0
تمرین با کش بدنسازی برای تقویت عضلات سینه

تمرین با کش بدنسازی برای تقویت عضلات سینه

پرس سینه کش بدنسازی

•    کش بدنسازی را پشت سر خود، در یک ارتفاع متوسط محکم کنید و یک دستگیره را در کنار کتف خود نگه دارید، طوری که کف دست به سمت پایین جهت داشته باشد.
•    کش را تا جایی که دستتان کاملا صاف و نسبت به زمین موازی گردد به جلو بکشید و بعد از وقفه ای کوتاه به آن اجازه بازگشت دهید. پس از انجام کامل تمرین با یکی از دستها، حرکت را با دست دیگر نیز تکرار کنید.
•    در حین انجام این حرکت پاهای خود را محکم و بدون حرکت نگه دارید.

 

پرس کش بدنسازی – شیب دار

•    کش بدنسازی را پشت سر خود، در یک ناحیه کم ارتفاع محکم کنید و یک دستگیره را در کنار کتف خود نگه دارید، طوری که کف دست به سمت پایین جهت داشته باشد.
•    کش را تا جایی که دستتان کاملا کشیده شود و دستگیره هم سطح با سر قرار گیرد، به سمت جلو و بالا بکشید و بعد از وقفه ای کوتاه به آن اجازه بازگشت دهید. پس از انجام کامل تمرین با یکی از دستها، حرکت را با دست دیگر نیز تکرار کنید.
•    در حین انجام این حرکت پا های خود را محکم و بدون حرکت نگه دارید.

 

پرس کش بدنسازی – سراشیب

•    کش بدنسازی را پشت سر خود، در یک ناحیه بلند محکم کنید و یک دستگیره را در کنار کتف خود نگه دارید، طوری که کف دستتان به سمت پایین جهت داشته باشد.
•    کش را تا جایی که دستتان کاملا کشیده شود و دستگیره هم سطح با ناف قرار گیرد، به سمت جلو و پایین بکشید، سپس بعد از چند ثانیه توقف به حالت اول برگردید. پس از انجام کامل تمرین با یکی از دستها، حرکت را با دست دیگر نیز تکرار کنید.
•    در حین انجام این حرکت پاهایتان  را محکم و بدون حرکت سر جای خود نگه دارید.

 

فلای سینه با کش بدنسازی

•    کش بدنسازی را در یک سمت بدن، در یک ارتفاع متوسط محکم کنید و یکی از دستگیره ها را بگیرید، طوری که دست هم سطح با کتف کشیده و صاف قرار گیرد و کف دستتان به سمت جلو جهت داشته باشد.
•    کش را به سمت داخل و جلوی سینه خود بکشید و بعد از وقفه ای کوتاه به آن اجازه بازگشت به حالت اولیه را بدهید. پس از انجام کامل تمرین با یکی از دستها، حرکت را با دست دیگر نیز تکرار کنید.
•    در حین انجام این حرکت دست خود را کاملا کشیده و صاف نگه دارید.

 

فلای سینه با کش بدنسازی – شیب دار

•    کش بدنسازی را در یک ارتفاع پایین، در کنار بدن خود محکم کنید، و یک دستگیره کش را بگیرید، طوری که دست تا ران کشیده و صاف قرار گیرد، و کف دستتتان به سمت جلو جهت داشته باشد.
•    کش را تا جایی که در جلوی سینه تان قرار گیرد بکشید و بعد از چند ثانیه توقف به آن اجازه بازکشت به حالت اولیه را بدهید. پس از انجام کامل تمرین با یکی از دستها، حرکت را با دست دیگر نیز تکرار کنید.
•    در حین انجام این حرکت دست خود را کاملا کشیده و صاف نگه دارید.

 

فلای سینه با کش بدنسازی – سراشیب

•    کش بدنسازی را در یک ارتفاع بالا، در کنار بدن خود محکم کنید، سپس یک دستگیره کش را بگیرید، طوری که دست هم سطح با کتف به صورت موازی با کف اتاق قرار گیرد و کف دستتان به سمت جلو جهت داشته باشد.
•    کش را تا جایی که در جلوی ناف شکمتان قرار گیرد، به سمت داخل بدن بکشید و بعد از وقفه ای کوتاه به آن اجازه بازگشت به حالت اولیه حرکت را بدهید. پس از انجام کامل تمرین با یکی از دستها، حرکت را با دست دیگر نیز تکرار کنید.
•    در حین انجام این حرکت دست خود را کاملا کشیده و صاف نگه دارید.