0
تمرین با کش بدنسازی برای تقویت عضلات شکم

تمرین با کش بدنسازی برای تقویت عضلات شکم

کرانچ کش بدنسازی

•    کش بدنسازی را در یک قسمت کم ارتفاع محکم کنید، و همانند تصویر به پشت دراز بکشید و با دستان کشیده کش را در بالای زانوی های خود نگه دارید، طوری که کف دست ها به سمت بالا جهت داشته باشند.
•    با کشیدن کش به سمت جلو کتف های خود را از زمین جدا کنید و سپس بعد از وقفه ای کوتاه آن ها را به پایین برگردانید.
•    در حین انجام این حرکت دستان خود را کاملا کشیده و صاف نگه دارید.

 

کرانچ کش بدنسازی – تابیدن

•    کش بدنسازی را در یک ناحیه کم ارتفاع محکم کنید، سپس به پشت بر روی زمین دراز کشیده و دستگیره کش بدنسازی را با یکی از دستان خود در بالای شکمتان بگیرید، طوری که کف دستتان به سمت پایین جهت گرفته باشد.
•    با کشیدن کش به سمت دیگر بدن، شانه خود را از زمین جدا کنید و سپس بعد از وقفه ای کوتاه آن را به پایین برگردانید. بعد از انجام این تمرین با یک دست، حرکت را با دست دیگر نیز انجام دهید.
•    در حین انجام این حرکت دستان خود را کاملا کشیده و صاف نگه دارید.

 

کرانچ کش بدنسازی – بر زانو

•    کش بدنسازی را در یک ناحیه بلند محکم کنید، سپس بر روی زمین زانو بزنید و یک دستگیره کش را در کنار شانه خود نگه دارید، طوری که آرنج خمیده باشد.
•    بالاتنه خود را به جلو خم کنید، طوری که با کشیدن کش به سمت زانوی دیگر خود چرخش داشته باشید، سپس بعد از وقفه ای چند ثانیه ای به حالت اولیه بازگردید.
•    در حین انجام این حرکت زاویه آرنج های خود را ثابت نگه دارید.

 

چرخش کنده با کش بدنسازی

•    کش بدنسازی را در ارتفاع متوسطی محکم کنید، سپس بایستید و هر دو دستگیره کش را با دستان خود در کناره شکم خود نگه دارید، طوری که ارنج ها در زاویه ای 90 درجه قرار گیرند.
•    بالاتنه خود را به سمت چپ بچرخانید (با کشیدن کش) و قبل از رسیدن به سمت دیگر به حالت اولیه بازگردید. بعد از انجام کامل این تمرین، حرکت را با طرف دیگر بدن نیز انجام دهید.
•    در حین انجام این حرکت زاویه آرنج های خود را ثابت نگه دارید.

 

چرخش کنده با کش بدنسازی – دستان کشیده

•    کش بدنسازی را در ارتفاع متوسطی محکم کنید، سپس بایستید و هر دو دستگیره کش را با دستان خود در کناره شکم خود نگه دارید، طوری که دست ها در جلو بدنتان کاملا صاف و کشیده باشند.
•    بالاتنه خود را به سمت چپ بچرخانید (با کشیدن کش) و قبل از رسیدن به سمت دیگر به حالت اولیه بازگردید. بعد از انجام کامل این تمرین، حرکت را با طرف دیگر بدن نیز انجام دهید.
•    در تمام طول این حرکت، دست ها را کشیده و صاف در جلو بدنتان نگه دارید.

 

چرخش کنده با کش بدنسازی – دستان کشیده – از پایین با بالا

•    کش بدنسازی را در ارتفاع پایینی محکم کنید، سپس بایستید و هر دو دستگیره کش را در جلوی مفاصل ران خود نگه دارید، طوری که دست ها کاملا کشیده و صاف باشند.
•    بالاتنه خود را به سمت چپ بدن بچرخانید (در همان حالی که دستان خود را بالا می آورید)، و قبل از انجام یک چرخش کامل به حالت آغازین حرکت بازگردید. بعد از انجام این تمرین، حرکت را از سمت دیگر بدن نیز تکرار کنید.
•    در حین انجام این حرکت دستها را کشیده و صاف نگه دارید.

 

خم کناری با کش بدنسازی

•    کش بدنسازی را در ارتفاع بالایی محکم کنید، سپس بایستید و هر دو دستگیره کش را با دستان خود در بالای سر نگه دارید، طوری که دستها کاملا کشیده باشند.
•    بالاتنه خود را به سمت چپ خم کنید و بعد از وقفه ای کوتاه به حالت اولیه حرکت برگردید. بعد از انجام این تمرین، حرکت را با سمت دیگر بدن نیز تکرار کنید.
•    در حین انجام این حرکت دستان خود را کاملا صاف و کشیده در بالای سر خود نگه دارید.